252/2 Trofco Buling , 3rd FL., Krungthepkeetha road,
Hua mak Subdistrict ,Bang kapi District, Bangkok 10240
OFFICE HOURS
Monday – Friday 8:30 – 17:30

Business

HIMEDIA TECHNOLOGY

PROJECTS

งานติดตั้งเสาสัญญาณเครือข่าย

งานก่อสร้างและติดตั้งเสาโทรคมนาคม ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ สำรวจพื้นที่ และขออนุญาต ให้บริการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ บริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างมากกว‹า 250 งาน ได้รับความไว้วางใจจาก AIS TRUE และ H…

งานนำสายไฟฟ้าลงดิน

งานนำสายสื่อสารลงดิน ย้ายสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า ลงใต้ดิน ปรับปรุงทัศนยภาพ บริษัทลงทุนในการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้ผู้ให้บริการทำการเช่า

งานติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า

งานโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ออกแบบ เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสถานทีอัดประจุไฟฟ้าในปั๊มน้ำมันเอกชน ติดตั้งในพื้นที่ภาคกลาง

งานลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

งานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในระบบเสาส่งสัญญาณ บริการซ่อมบำรุงระบบตลอดอายุสัญญา ติดตั้งให้แก่ TRUE และ AIS งานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บน…

งานติดตั้งสายสัญญาณโครงข่าย

งานก่อสร้างและติดตั้งใยแก้วนำแสง (FTTx) ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ สำรวจพื้นที่ และขออนุญาต ให้บริการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ เช่น site2site, DEN และ 4G บริษัทมีประสบการณ์การณ์งานก่อสร้างมากกว่า 20,000…