252/2 Trofco Buling , 3rd FL., Krungthepkeetha road,
Hua mak Subdistrict ,Bang kapi District, Bangkok 10240
OFFICE HOURS
Monday – Friday 8:30 – 17:30

งานติดตั้งเสาสัญญาณเครือข่าย

งานก่อสร้างและติดตั้งเสาโทรคมนาคม

 • ให้บริการออกแบบ เขียนแบบ สำรวจพื้นที่ และขออนุญาต
 • ให้บริการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์
 • บริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างมากกว‹า 250 งาน
 • ได้รับความไว้วางใจจาก AIS TRUE และ HUAWEI
 • มีความชำนาญในการจัดทำเอกสารกับหน่วยงานราชการ

โครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ (USO)

 • ย้ายสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า ลงใต้ดิน
 • ปรับปรุงทัศนียภาพ
 • บริษัทลงทุนในการติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้ผู้ให้บริการทำการเช่า
 • ติดตั้งเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต (WiFi) ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ
 • ติดตั้งเสาสัญญาณมือถือ ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ
 • ก่อสร้างอาคารศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล