252/2 Trofco Buling , 3rd FL., Krungthepkeetha road,
Hua mak Subdistrict ,Bang kapi District, Bangkok 10240
OFFICE HOURS
Monday – Friday 8:30 – 17:30

About Us

HiMedia Technology .Co.,Ltd.

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

ข้อมูล บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด

วันที่จดทะเบียน: 23 เมษายน 2556
ทุนจดทะเบียน: 231,696,400 บาท (ชําระเต็ม)
จำนวนหุ้น: 2,316,964 หุ้น
ที่อยู่: 252/5 ชั้น 3 อาคารทรอฟโก้ ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทธุรกิจ: งานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์เสาสถานีโทรคมนาคม
: งานก่อสร้างและติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนําแสง
: งานขยายเขตไฟฟ้า
: งานติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า
: งานก่อสร้างอาคาร
: งานลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
สาขา: เชียงใหม่
: พิจิตร
: ขอนแก่น
: นครราชสีมา
: ระยอง
: กรุงเทพมหานคร

ประวัติบริษัท

บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจโครงข่าย เสาสัญญาณ สายสัญญาณโทรศัพท์ และพลังงานทดแทน ก่อตั้งโดยผู้บริหารมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจพลังงาน ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการทำ งานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่บริษัทใช้ได้มาตรฐาน และคุณภาพระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ ในฐานะที่บริษัทฯ เราได้รับการยอมรับจากลูกค้า จึงทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งหวังที่จะพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของงานที่ได้รับรวมถึงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นําในธุรกิจการวางรากฐานระบบ โทรคมนาคม วิศวกรรมสื่อสาร และพลังงานทดแทน ของประเทศไทย”

พันธกิจ (Missions)

  • เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเป็นผู้ให้บริการการวางรากฐานระบบโทรคมนาคม วิศวกรรม สื่อสาร และพลังานทดแทนที่ครบวงจรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตาม มาตรฐานสากล
  • เราพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้ทํางานเป็นทีมอย่างมืออาชีพมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ
  • เราจะดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะดําเนินงานให้บรรลุมาตรฐานสูงสุดในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าและรักษา ความสัมพันธ์ ที่ดีกับพันธมิตรทางธูรกิจทั้งหมด

ด้านเทคนิค : ใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการเชื่อมต่อ

ใบอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 4 แห่ง 7 (ฉบับ)

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ระยะเวลาสัญญา 20 ปี

การขึ้นทะเบียน ประเภทงานที่ 6 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดการติดตั้งมากกว่า 500 กิโลวัตต์

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

บุคลากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจ ออกแบบ การบำรุงรักษาและการคำนวณประมาณการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตัวเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีบริการโดยเสรี
ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมากหรือมีผลกระทบต่อการแข่งขัน
โดยเสรี
ขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการจ้างกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทที่ 5 งานสายสื่อสาร ภาคที่ 1-4
ขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดการติดตั้งมากกว่า 500Kw