252/2 Trofco Buling , 3rd FL., Krungthepkeetha road,
Hua mak Subdistrict ,Bang kapi District, Bangkok 10240
OFFICE HOURS
Monday – Friday 8:30 – 17:30

ความร่วมมือโครงการจัดการพลังงาน

PEA จับมือ กนอ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล หนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

9 พฤศจิกายน 2563 – นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจพลังงานด้วยระบบดิจิทัลหนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ PEA ที่มุ่งพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการให้บริการด้วยนโยบาย Digital Utility ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand Energy 4.0 ของประเทศ พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ได้รับการบริการด้านพลังงานของ PEA ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล

PEA ร่วมลงนาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Energy) เพื่อยกระดับการผลิตพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้ ในระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Grid) ช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าได้พัฒนาโปรแกรม พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง (Real Time) เพื่อช่วยคำนวณการจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียร ลดปัญหาไฟดับในช่วงที่มีการใช้ไฟสูง โดยระบบดังกล่าวไม่เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิตแล้ว ยังมุ่งเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานทดแทน

โครงการความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยระบบดิจิทัล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Energy) อย่างมีประสิทธิภาพภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ผ่านการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และนำระบบ PEA Digital Platform มาใช้บริหารจัดการพลังงานในนิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา greennetworkthailand.com